Årsmöteshandlingar

Interfems årsmöte 2017

Datum/tid: lördag 25 mars 2017 10:00-17:00

Plats: Kvinnofolkhögskolan, Göteborg

Dagordning

1.    Fastställande av röstlängd för mötet.
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.    Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare.
4.    Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5.    Fastställande av dagordning för mötet.
6.    Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner
7.    Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
8.    Revisors berättelse.
9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande period.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen.
13. Val av
·      föreningens ordförande
·      föreningens vice ordförande
·      övriga ledamöter i styrelsen
·      eventuella suppleanter i styrelsen
·      revisor och revisorssuppleant(er)
·      valberedning
14. Övriga ärenden

Valberedningens förslag till styrelse för 2017

Deidre Palacios – ordförande
Lisbeth Estrada Pérez – vice ordförande
Ledamöter:
Cecilia Novoa
Gabriela Velasquez Ulloa
Gisela Rossi Santillán
Wendy Francis

Suppleant: Mimika D. Kirgios

Läs övriga årsmöteshandlingar här: