Stadgar för Interfem ideell förening, org nr 802438-6115

1§ Firma
Föreningens firma är Interfem ideell förening. Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

2§ Ändamål
Föreningen har som ändamål att bland sina medlemmar och hos allmänheten öka kunskap och medvetenhet om rasism och sexism och hur dessa interagerar med varandra och andra former av diskriminering, förtryck och maktrelationer i samhället. Vidare är ändamålet att föra feministiskt antirasistiskt förändringsarbete samt därmed förenlig verksamhet. Föreningens verksamhet bygger på ett normkritiskt genusperspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3§ Medlemskap
Medlem kan bli en enskild person som stödjer föreningens syfte och betalar fastställd medlemsavgift. Stödmedlem kan juridiska personer som stödjer föreningens syfte och betalar fastställd stödmedlemsavgift bli. Medlemsavgift och stödmedlemsavgift fastsälls av årsmötet och utgår i form av årsavgift för löpande kostnader.

4§ Uteslutning
En medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen får uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall kan beslut om tillfällig avstängning fattas av styrelsen.

5§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör eller av den som styrelsen utser. Firman tecknas av två i förening.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsen skall föra räkenskaperna i enlighet med bokföringslagen.

7§ Stadgetolkning
Uppstår tvist om tolkning av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras tillfälligt av styrelsen.

8§ Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av rösterna av två på varandra följande stämmor varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

9§ Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas efter räkenskapsåret, senast 30 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte ska skickas per e-post till den adress som medlemmarna angett till föreningen och anslås på hemsidan www.interfem.se tidigast 8 och senast 4 veckor före mötet. Motioner ska ha inkommit skriftligen till styrelsen senast 2 veckor före mötet.

10§ Rösträtt
En medlem som har betalt medlemsavgift under året och senast två veckor före årsmötet har rösträtt. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Stödmedlemmar har ej rösträtt vid årsmötet.

11§ Beslut och omröstning vid årsmötet
Beslut fattas med enkel majoritet. Val avgörs med enkel majoritet. Vid omröstning eller val där röstetal är lika ska lotten avgöra.

12§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av 2 protokolljusterare och 2 rösträknare.
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning för mötet.
 6. Behandling av styrelsens förslag och medlemmarnas motioner
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 8. Revisors berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande period.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen.
 13. Val av
 • föreningens ordförande
 • föreningens vice ordförande
 • övriga ledamöter i styrelsen
 • eventuella suppleanter i styrelsen
 • revisor och revisorssuppleant(er)
 • valberedning
 1. Övriga ärenden

13§ Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte inom 4 veckor efter att en revisor eller när minst 20 % av medlemmarna begärt det. Styrelsen ska skicka kallelsen per e-post till medlemmarna och anslå den på hemsidan www.interfem.se minst 2 veckor före mötet och den ska innehålla skälen för begäran om extra årsmöte.

14§ Valberedning
En valberedning av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, väljs på årsmötet.

15§ Styrelsen
Styrelsen väljs av årsmötet och ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och suppleanter varav 1 ordförande och 1 vice ordförande. Ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter utses av årsmötet på 1 år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Vid avhopp av vice ordförande utser styrelsen inom sig en vice ordförande som verkar till nästa årsmöte. Styrelsen kan adjungera andra personer (utan rösträtt) till styrelsen. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid jämnt röstetal avgörs frågan av ordförande. Styrelseledamöter och personer som företräder Interfem skall vara rasifierade kvinnor/transpersoner. Styrelsemedlem som blir anställd inom någon del av Interfems verksamhet beviljas ledighet från styrelseuppdraget för den tid som anställningen varar. Styrelsemedlemmar får inte delta i styrelsens beslut om lön och övriga anställningsvillkor för sin egen anställning.

16§ Revisorer
Årsmötet utser 1 auktoriserad eller godkänd revisor på 1 år. Årsmötet har möjlighet att välja en eller flera interna revisorer.

17§ Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten med minst två månaders mellanrum varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning krävs det att beslutet stöds av minst 2/3 av samtliga röstberättigade medlemmar vid båda årsmötena. Vid beslut om upplösning av föreningen skall årsmötet besluta om föreningens tillgångar som skall användas i enlighet med Interfems syfte.