Antagen av Interfems styrelse maj 2018

Denna policy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Interfems verksamhet. Här förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och skyddar personuppgifter.

I policyn framgår Interfems skyldigheter som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsägarens rättigheter. Du kan alltid kontakta oss på [email protected] om du har några frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Interfem behandlar personuppgifter med följande ändamål:

 • Informera genom nyhetsbrev
 • Hantera medlemsservice
 • När du beställer en tjänst eller produkt/material som erbjuds via våra olika kanaler.
 • Om du kontaktar oss via e-post, våra webbplatser och sociala medier.
 • När du anmäler dig som deltagare till någon av våra utbildningar, arbetsgrupper eller vid andra aktiviteter.
 • Om du är aktiv, kandidat eller blir förtroendevald i Interfem.

All behandling tar stöd i en eller flera av de rättsliga grunder som finns i EU:s dataskyddsregler, GDPR. Nedan hittar du de grunder vi använder.

 • Avtal – Krävs för att t.ex. kunna köpa något.
 • Rättslig förpliktelse – Vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket och sköta vår bokföring.
 • Samtycke – när du aktivt och uttryckligen ger ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter.
 • Berättigat intresse – Vi gör en intresseavvägning där vi bedömer att ditt intresse av att vi behandlar dina uppgifter är större än ditt intresse av att vi inte behandlar dem.

Ägaren av personuppgifterna har rätt att när som helst få tillgång till sina uppgifter och få dem ändrade eller raderade.

Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare. Vi kan dela med oss av information till tredje part (företag och organisationer), t.ex. underleverantörer, exempelvis för eventuell distribution, betalservice, genomförande av evenemang eller andra tjänster förmedlar vi endast vidare de personuppgifter som är väsentliga för just det tillfället. Vi ger aldrig tredje part rätt att behandla dina uppgifter i andra, eventuellt egna syften.

Din integritet är viktig för oss. Vid all hantering av personupp­gifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Vi använder IT-system för att skydda sekretess och integritet, samt har genomfört särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi ansvarar för.

Arbetsgivar- och rekryteringssammanhang
Interfem behandlar personuppgifter med syftet att rekrytera nya medarbetare. Den lagliga grunden för detta är samtycke. Personuppgiftsägare som deltar i en rekrytering informeras om att Interfem kommer att behandla personuppgifterna med syftet att genomföra en rekryteringsprocess.

Lagringstiden är upp till fem år efter avslutad rekryteringsprocess eller avslutad anställning. Löneuppgifter behandlas upp till sju år efter avslutad anställning,

Dina rättigheter

Du kan när du vill ändra dina uppgifter eller be om att bli borttagen från vårt register genom att kontakta oss via [email protected]. Om du inte längre vill ha någon information från oss kan du välja att helt bli borttagen från vårt register. Det innebär att vi inte sparar någon information om dig. Om du inte vill ha några utskick från oss kan du alltid kontakta oss via [email protected]

Du har alltså, oavsett i vilken situation och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter, alltid följande rättigheter:

 • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett så kallat registerutdrag
 • rätt att begärarättelse, det vill säga att vi korrigerar felaktiga uppgifter
 • rätt att begära radering, det vill säga att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas
 • rätt att begära begränsning, det vill säga att vi i någon del upphör med behandling
 • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Överföring till tredje land
Anställdas personuppgifter delas med ett antal tjänster och företag, till exempel med syftet att kunna betala ut lön och erbjuda den anställda andra förmåner. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part för direktmarknadsföring och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES.

Kontakt
Om du har frågor om interfems hantering av personuppgifter, kontakta gärna [email protected]

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen och den som anser att personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftspolicyn uppdateras löpande.